News | Fri Oct 16, 2009 8:54pm IST

Boyzone to bring Gately's body back to Ireland