World | Fri Sep 30, 2011 5:10pm IST

Japan lets kids return near Fukushima nuclear plant