Markets | Fri Nov 23, 2012 10:27am IST

"Black Friday" on Thursday starts U.S. holiday shopping